Network Menu

Sökes – Ny ordförande till VEMA

VEMA SÖKER NY ORDFÖRANDE MED TILLTRÄDE 1 MAJ 2018

SWEA Internationals region VEMA (Västra Europa, Mellanöstern och Afrika) söker ny regionordförande (RO) för två års mandatperiod 1 maj 2018 – 30 april 2020 med möjlighet till omval för ytterligare en tvåårsperiod.

Som VEMAs RO kommer Du i första hand att vara en av nio styrelsemedlemmar i SWEA International, i andra hand att vara ordförande i VEMAs regionstyrelse.

VEMAs RO är länken mellan SWEA International och de tio avdelningarna i regionen.

För detaljerade arbetsuppgifter för de två uppdragen, se bifogad arbetsbeskrivning.

KRAV
-varit avdelningsordförande i minst ett år och deltagit i minst ett regionmöte
-delta i SWEA Internationals styrelsemöten per telefon en till två gånger per månad
-leda, planera, fördela och följa upp arbetet inom regionen
-organisera regionstyrelsens månatliga telefonmöten
-närvara vid regionmötet, internationellt årsmöte, världsmöte och Sverigemiddag

Som medlem i SWEA Internationals styrelse ansvarar RO solidariskt för fattade beslut och för att de genomförs i regionen. RO kan även åläggas särskilda arbetsuppgifter inom styrelsen eller dess kommittéer.

Som regionstyrelsens ordförande är RO regionens inspiratör, rådgivare, stöd, handbok, stadgetolkare, bollplank och väckarklocka för både regionala och lokala göromål och ärenden.
RO skall främja kontakterna avdelningarna emellan i regionen, med övriga regioner och med hela SWEA Internationals nätverk.

PROFIL
-god kännedom om och erfarenhet av SWEA som medlem, styrelse- eller kommittémedlem
-mycket god kännedom om organisationen SWEA International, dess syfte och värderingar
-mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska
-god förmåga att tillgodogöra sig stadgar och protokoll, även på engelska
-erfarenhet av att leda och planera en verksamhet, yrkesmässigt eller ideellt

Har Du intresse, kunskap och tid för att engagera Dig i det internationella SWEA-arbetet?
Har Du lätt att samarbeta med människor med olika bakgrund, levnadshistoria och erfarenhet?
Kan Du inspirera och entusiasmera men ändå hålla Dig till formalia, när så behövs?

I så fall, hör av Dig med meritförteckning (CV) med utbildning/yrkesbakgrund, SWEA-erfarenhet
och föreningsmeriter samt ett personligt brev om Dig själv och vem Du är till
holland(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)swea.org senast den 15 november 2017.

Har Du frågor så kontakta gärna redan nu någon av oss i valberedningen!

Vänliga hälsningar

VEMAs Valberedning
Eva Kars, sammankallande
eva.kars(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Åsa Norlin
asa.a.norlin(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Gunilla Possenius
possan(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)telia.com

REGIONORDFÖRANDE (RO) – ARBETSBESKRIVNING

SWEA Internationals styrelse består sedan 2002 av ordföranden och vice ordföranden samt sju regionordförande. Tidigare utgjordes SWEA Internationals styrelse från starten 1979 av
den internationella ordföranden och alla avdelningsordförande, vilka på det viset hade direktinflytande i Internationals styrelse vid det årliga internationella styrelsemötet (ISM).

Omorganisationen 2002 införde ett mellanskikt, regionerna, mellan International och avdelningarna. Regionordförandena (RO) har därmed två uppdrag: styrelsemedlem i
SWEA International och ordförande i sin regionstyrelse (RS). Mandatperiod två år, max fyra.

I. Som en av nio medlemmar i SWEA Internationals styrelse bär RO ett solidariskt ansvar, inte minst juridiskt, för beslut i styrelsen. Hon måste vara insatt i alla de ärenden som den
internationella styrelsen handlägger och fattar beslut i.

a. Uppdraget som styrelsemedlem i SWEA International innebär att delta i dess telefonmöten en till två gånger per månad och närvara vid SWEA Internationals årsmöte och världsmöte.

b. Inom styrelsen kan särskilda arbetsuppgifter delegeras till de olika RO såsom utredningar, rapporter och kommittékontakter liksom att vara ledamot i SWEA Internationals kommittéer.

c. RO ansvarar för arbetet i regionen när en ny avdelning bildas i regionen.

d. ROs skyldigheter mot SWEA International kommer alltid i första hand även om hon skall representera sin regions avdelningar i internationella styrelsen och föra deras talan.

II. Som ordförande i regionstyrelsen, en arbetsledande och administrativ uppgift, är RO länken mellan regionens avdelningsstyrelser och SWEA International. RO väljs av regionens avdelningsstyrelser och är oavlönad men ersätts av avdelningarna för sina utlägg.

a. RO har fortlöpande kontakt med sina avdelningsordförande, både enskilt och med hela regionstyrelsen (RS). RO följer avdelningarnas verksamhet och ekonomi genom deras styrelseprotokoll, bokslut, webbsidor och SWEA-Blad samt ger råd och hjälp.

b. Kommunikation inom regionen sker via månadsmöten på telefon, e-post och vid regionmöten (RM), världsmöten, Sverigemiddagen och andra SWEA-arrangemang.

c. Beslut tas vid RM med enkel majoritet samt kan vid andra officiella möten ske enhälligt genom ”unanimous consent decisions” (UCD), dvs per capsulam. RO är ordförande vid alla
RS-möten. Den 1 mars börjar RO arbetet med att konstituera sin nya RS efter avdelningarnas ordförandeval på årsmötena i januari-februari.

d. RO ansvarar för planering och förberedelser inför RM (äger rum på hösten) samt uppföljning. Inför RM är RO avdelningarna behjälplig med deras motioner till RM samt skall bevaka att regionens och enskilda avdelningars motioner kommer in i tid till kommittéerna och till kansliet inför SWEA Internationals årsmöte.

e. I samråd med regionens finanskommitté ansvarar RO för att regionen har en solid ekonomi.
2017-05-11/GP